G. 1700, Hameln/ Germany
T. 1750, Hameln/ Germany
Beruf. Forstinspektor Und Ratsherr In Hameln
em.  
im.  
G.  
T.  
Beruf. 1710
em.  
im.  
Children